Preview & Group Sets

13"-15" Mizuho
Breeder: Marusei
Preview: SET-D

18"-20" Kujaku
Breeder: Hosokai
Preview: SET-H

12"-15" Ginrin Goshiki
Breeder: Kanno
Preview: SET-B

6"-10" Pearl Ginrin Sanke
Breeder: Sekiguchi
Preview: SET-F

14"-16" Mizuho
Breeder: Marusei
Preview: SET-D

12"-14" Doitsu Kohaku
Age: 2 years †
Breeder: Marusaka
Preview: SET-F